Aspekty zagrozenia i ochrony srodowiska naturalnego

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz pomoce praktyce w przemyśle są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że wielka większość maszyn, a też narzędzi jest dedykowana do pisania ról w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w poszczególnej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która zdobywa się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a jeszcze Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w sytuacji unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz układów ochronnych, jakie są oddane do gruntu w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym końcem tej dyrektywy jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wysoki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa dyrektywa nie była idealnym skokiem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgody Europejskiej. Od niemal dwudziestu lat wszyscy musieli dopasować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi teraz w zasadzie ATEX.

http://erp.polkas.pl/wms-systemy-magazynowanie-i-logistyka/

Dyrektywa 94/9/WE była zajęta w życie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do gruntu w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem na płaszczyzny oraz dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych oddanych do używania w strefach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na zasadzie starego podejścia, były powiązane właśnie z urządzeniami elektrycznymi, jakie pragnęły spełnić wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu ale w połowie przypadków. W kontaktu z obecnym, zaznaczane w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest prawie odpowiednie do osiągnięcia maksymalnego poziomu ochrony, który stanowi proszony przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.