Deklaracja zgodnosci oprawy oswietleniowe

Deklaracja zgodności WE stanowi toż pisemne oświadczenie wykonywane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego produkt jest łagodny z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi dotyczyć jednego bądź bardzo wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu lub posiadają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany niezbędne do spełnienia wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a dodatkowo gdyby więc potrzebne (ponieważ płynie z własnych przepisów) artykuły te potrzebują uzyskać dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest organizowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są wówczas właśnie zwane moduły i przykłada je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, który że ją wyszukać według naszego przekonania z perspektyw przedstawionych mu w radzie i interesujących danego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może oznaczać się jedynie z pewnego modułu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych artykułów są to złożone procedury (np. w przypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie przebieg i owoce działań są dokumentowane. Producent umieszcza na wyrobach, które mają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwagę połączona z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności powstaje spośród ostatniego, iż domniemanym jest, że produkt dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie ważne wymagania natomiast stanowi właściwy z prawymi przepisami. W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć inne informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w kwestii sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych oraz systemu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a też jeśli stanowi ostatnie wymagane, więcej jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana traci na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest problemem deklaracji - identyfikator wyrobu, który zapewni odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest właściwe z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do których kojarzy się deklaracja 7. W poważnych przypadkach należy zamieścić daną o firmie notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i mieszkanie wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, artykuł może osiągnąć oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu rozmawia o tym, że spełnia on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Traktują one zagadnień połączonych z ochroną zdrowia oraz środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a i określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, natomiast nie posiada deklaracji zgodności nie może stać wpisany do zakupu ani zostać podany w wykorzystywanie na pole Unii Europejskiej. Deklaracja jest przetrzymywana przez producenta lub w przypadku gdy dysponuje on bliską siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.