Ocena ryzyka norma 18002

Konieczność opracowania oceny ryzyka wybuchu i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy jednostek, w których praca z substancjami łatwopalnymi może zawierać budowanie się niebezpiecznych mieszanin szybkich i czynić w polu pracy zagrożenie wybuchem. Wiele międzynarodowych firm oferuje kompleksowe wsparcie w opracowaniu explosion protection support, czyli zabezpieczenia przed wybuchem w częściach przemysłowych.

Stosując w pozycji lub przechowują substancje mogące działać atmosfery wybuchowe z powietrzem, takie jak gazy, ciecze, ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia – pyły, pracodawca musi wziąć oceny zagrożenia wybuchem, wskazując miejsca zagrożone wybuchem. Powinien także wskazać w obiektach i okolicach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem wraz ze założeniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz zaznaczyć czynniki mogące w nich zacząć zapłon.

Cel :
Przeprowadzenie oceny i dokonanie dokumentu zabezpieczenia miejsca pracy przed wybuchem. Celem stworzenia materiału jest zadowolenie wymagań prawnych i ograniczenie ryzyka połączonego z ofertą wystąpienia atmosfer wybuchowych w znaczeniu pracy.

Sposób wykonania usługi:
Miejsca pracy, w jakich mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, będą sklasyfikowane z podziałem na przestrzeni zagrożenia wybuchem.

Zapobieganie wybuchowi oraz obrona przed wybuchem:
Kolejnym etapem, będzie ustalenie źródeł zapłonu zgodnie z będącym wykazem: ciepłe powierzchnie, płomienie, m.in. palące się cząstki i gazy, iskry pochodzenia mechanicznego, maszyny elektryczne, prądy błądzące i katodowe zabezpieczenie przed korozją, elektryczność statyczna, reakcje egzotermiczne, możliwość uderzenia pioruna, fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, ultradźwięki, promieniowanie jonizujące, sprężenia adiabatyczne, a też fale uderzeniowe, włącznie przez samozapalenie się pyłów. W sukcesie ustalenia występowania atmosfer wybuchowych, zostanie sprawdzone, czy urządzenia a sposoby zabezpieczające dla każdych stanowisk pracy, na których mogą spotkać atmosfery wybuchowe, zostały dopasowane razem z kategoriami właściwymi dla stref zagrożenia wybuchem.