Pyly tsp

W biurze, w którym składają pyły, ciecze, gazy albo też pary łatwopalne, zaś nie jest tam wyznaczony stref, które mogły stanowić zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy mieć, że obowiązkiem pracodawcy jest pasowanie stref zagrożenia wybuchem.

Dodatkowo w zasadę paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw prywatnych i rady z dnia 7 czerwca 2010 r. w historii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz.U.10.109.719), zarówno w obiektach kiedy i te na okolicznych terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne lub też gdzie mogą spotykać się mieszaniny mogące doprowadzić wybuch, szykuje się oceny zagrożenia wybuchem.
W niniejszej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia jakie są zagrożone wybuchem. W mieszkaniach oraz przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki które mogą doprowadzić wybuch.

System enova

Ocena zagrożenia wybuchem powinny stanowić zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich należy wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie szybcy i osłona przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Ocena i Dawanie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, wybór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody badań i informacje tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania bezpieczeństwa oraz instalowania baterii wtórnych.
.